Algemene Verkoop-en leveringsvoorwaarden Rademaker Sports

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Verkoper: Rademaker Sports (handelsnaam van Sport Specials) Plesmanstraat 1 A46, 3833LA Leusden
  Koper: de wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 van deze Voorwaarden;
Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Verkoper zaken verkoopt en levert van welke aard ook.
  2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop-en andere voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
Artikel 3. De totstandkoming van overeenkomsten
  3.1 Alle van Verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Zodra Koper op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze een bestelling plaatst bij Verkoper, schriftelijk (per e-mail, fax of gewone post), is deze gebonden door haar opdracht. Koper is tevens gebonden aan bestellingen welke mondeling of telefonisch bij Verkoper worden geplaatst, tenzij Koper binnen 24 uur na ontvangst van orderbevestiging of factuur schriftelijk meldt dat de bevestiging of factuur niet een juiste weergave geeft van hetgeen is overeengekomen.
  3.2 Geen enkele door Verkoper aanvaarde bestelling kan geannuleerd worden door Koper, tenzij met schriftelijke toestemming van Verkoper. Bij gebreke hiervan heeft Verkoper het recht om aan de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% aan te rekenen op het bedrag van de bestelling (incl. BTW), onverminderd het recht van Verkoper om de werkelijk geleden schade te bewijzen en te vorderen Koper en/of Verkoper is gebonden aan overeenkomsten gesloten door daartoe bevoegde personen en door personen van wie Verkoper en/of /Koper mocht aannemen dat zij daartoe bevoegd waren.
Artikel 4. Levering en risico
  4.1 De door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn geenszins verbindend voor Verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven door Verkoper. Een eventuele laattijdige levering geeft geen aanleiding en/of recht op een schadevergoeding, noch annulering van bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
  4.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper ex works (Incoterms 2010). Het vervoer geschiedt steeds onder verantwoordelijkheid van Koper, zelfs indien de goederen verkocht werden franco plaats van bestemming.
  4.3 Leveringen franco zijn enkel mogelijk vanaf 150 euro (excl. BTW). De verzendkosten bij een bestelbedrag < 150 euro (excl. BTW) bedragen 10 euro (exl. BTW)
  4.4 Koper aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de post/koerierdienst dan gelden, ter bepaling van de datum van levering. Koper wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de postbode/koerier zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de post/koerierdienst.
  4.5 Koper moet in dat geval het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als Koper bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk laten vastleggen op het transportdocument, voor hij tekent voor ontvangst. Het voorbehoudsloos in ontvangst nemen van de producten door Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
Artikel 5. Prijzen, facturering en betaling
  5.1 Alle door Verkoper en Koper overeengekomen prijzen zijn netto en exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturering geschiedt tegen de prijzen die gelden op de dag van levering.
  5.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen verleent Verkoper aan Koper de volgende betalingskortingen: -bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum: 2 % van het netto factuurbedrag; -bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum: netto
  5.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van Verkoper bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling te bedingen.
  5.4 Betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.
  5.5 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Verkoper beschikt, is Koper ingeval van niet-of laattijdige betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag in hoofdsom (incl. BTW). Bovendien is Koper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag (incl. BTW), met een minimum van 40 euro per factuur. Verkoper behoudt zich verder het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, of enige andere inbreuk van de klant op haar verbintenissen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de klant op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te overeen tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat Verkoper kan laten gelden.
  5.6 Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Verkoper voorts gerechtigd de rekening te laten incasseren, in welk geval alle hierop betrekking hebbende kosten, welke worden gesteld op minimaal tien procent van de vordering, voor rekening van Koper komen.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden
  6.1 Onverminderd het in deze voorwaarden gestelde, blijven alle door Verkoper op enig moment geleverde zaken eigendom van Verkoper totdat door betaling door Koper al de vorderingen van Verkoper op Koper, die vallen binnen het kader van artikel 92 Boek 3 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, zijn tenietgedaan. Koper is vóór volledige betaling niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd de door Verkoper geleverde zaken, die Koper in het kader van een normale bedrijfsuitoefening overdraagt. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 9 heeft Verkoper het recht om alle door Verkoper geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper terstond volledig opeisbaar.
  6.2 Voor het geval Verkoper zijn in lid 1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.
  6.3 Indien een derde voor Koper de bovengenoemde vordering(en) betaalt, vervalt het eigendomsvoorbehoud daardoor niet, maar gaat de eigendom over op die derde totdat betaling van de betrokken vordering(en) door Koper aan de derde heeft plaatsgevonden.
Artikel 7. Overmacht
  7.1 In geval van overmacht is Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden middels schriftelijke kennisgeving aan Koper, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
  7.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt Verkoper onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie- )netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers.
Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – GDPR
  De persoonsgegevens van Koper worden verwerkt conform de privacyverklaring van Verkoper: http://www.rademakersports.nl/privacy.html
Artikel 9. Reclame
  9.1 Koper neemt de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken in acht. Koper controleert de zaken bij aflevering of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd.
  9.2 Reclames betreffende leveranties moeten door Koper schriftelijk en rechtstreeks aan Verkoper zijn gedaan. Bij zichtbare gebreken moeten reclames binnen 24 uur na ontvangst van de zaken in bezit van Verkoper zijn; indien Koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken (=verborgen gebreken) binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer. Bij zichtbare gebreken moeten reclames binnen 4 dagen na ontvangst van de zaken in bezit van Verkoper zijn; indien Koper het gebrek redelijkerwijze eerst later kon ontdekken (=verborgen gebreken) binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek. De reclame dient te geschieden middels een schriftelijke nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten en onder inzending van de pakbon en opgave van het desbetreffende factuurnummer.
  9.3 Indien een reclame gegrond is, is Verkoper gehouden om de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel door andere zaken conform bestelling te vervangen.
  9.4 Retourzendingen in verband met reclame, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid met de in de tweede volzin van lid 2 genoemde gegevens zijn niet toegestaan. Indien Koper desondanks in strijd met dit voorschrift zaken retour zendt, of zaken ongegrond retour zendt, worden deze, voor zover zij niet door Verkoper zijn geweigerd, voor rekening en risico van Koper ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid. De kosten van ongegronde retourzendingen zijn voor rekening van Koper.
Artikel 10. Garantie en Aansprakelijkheid
  10.1 Mededelingen door of namens Verkoper betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.
  10.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.
  10.3 Verkoper is nooit aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- en/of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten of hiermee verband zouden houden. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van Koper en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelden, of enige andere externe oorzaak. Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat door Koper betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief BTW.
Artikel 11. Aanpassing overeenkomsten
  Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper en Koper zijn overeengekomen.
  Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht
  Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Verkoper heeft het recht, in afwijking van het voorgaande, een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Koper is gevestigd. De overeenkomsten tussen Koper en Verkoper worden beheerst door het Nederlandse recht.
Copyrights © 2019 Rademaker Sports
sales@rademakersports.nl · +31 (0)33 433 45 33 ·